Laarbeek

In 2018 is gestart met het proces om te komen tot een Omgevingsvisie voor het Buitengebied, vooruitlopende op de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Bij de totstandkoming van deze visie wordt met name aandacht besteed aan de ontwikkelingen in het buitengebied en specifiek de transitie van het landelijk gebied die in een plattelandsgemeente als Laarbeek speelt. Daarbij wordt nadrukkelijk stilgestaan bij de vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen en de juridische mogelijkheden tot het verruimen van het hergebruik hiervan. Waar dit concreet toe gaat leiden kan op dit moment niet worden aangegeven daar naast de uitwerking hiervan nog overleg zal moeten plaatsvinden met diverse belangengroeperingen, de burger(s)participatie) en de provincie. Vaststelling van de omgevingsvisie is voorzien in het voorjaar van 2020. . (zie PDF)
Cijfers leegstand
Inspiratiebox
leegstandsproblematiek in de agrarische sector in Noord-Brabant