Moerdijk

Voor de gemeente Moerdijk is het bestemmingsplan Buitengebied (dat op 1 maart 2018 is vastgesteld) de basis. Bij dit bestemmingsplan hoort de Visie Buitengebied, waarin op hoofdlijnen het beleid voor het buitengebied is opgenomen. De gemeente werkt vanuit het “Ja, mits” principe ten aanzien van ontwikkelingen in het buitengebied. Dat betekent dat de gemeente mee wil werken aan ontwikkelingen in het buitengebied, mits zij bijdragen aan de kwaliteit en het landschap van het buitengebied. Om te bekijken of medewerking aan een initiatief mogelijk is hanteren zij het in de Visie buitengebied opgenomen ‘dynamisch afwegingskader’. Het gaat daarbij wel met name om ontwikkelingen op bestaande erven bouwpercelen). Als het gaat om nieuwbouw van woningen op nieuwe locaties dan gelden andere regels.
Het afwegingskader wordt gevormd door een vijftal principes, die meehelpen om te bepalen of een functie past in het gebied waar de ontwikkeling wordt gevraagd.

Deze vijf principes zijn:

1. Zonering in prioritaire functies
2. Zonering dynamiek - luwte - rust
3. Behoud van de balans
4. Bijdrage aan de kwaliteit van het landschap
5. Invloed op de kwaliteit van de leefomgevingkt.
Cijfers leegstand
Inspiratiebox
leegstandsproblematiek in de agrarische sector in Noord-Brabant