Oosterhout

Daarnaast verleent de gemeente medewerking aan de sanering van agrarische bedrijven (ook niet intensieve veehouderijbedrijven, zoals glastuinbouwbedrijven), onder toevoeging van een woning. Conform de Verordening ruimte moeten de toe te voegen woningen worden opgericht binnen de begrenzing “Integratie Stad-Land” of “Zoekgebied verstedelijking”, en moet de investering in kwaliteitsverbetering (combinatie van saneringskosten en andere vormen van investering in
                                         het landschap) gelijk zijn aan de waarde van
                                         een bouwtitel voor een Ruimte voor Ruimte-
                                         woning. Daarnaast verlangt de gemeente dat
                                         er wordt voldaan aan een goede ruimtelijke
                                         ordening, waaronder landschappelijk-
                                         stedenbouwkundig aanvaardbaar en voorzien
                                         van een goede landschappelijke inpassing.
                                         (zie PDF)
Cijfers leegstand
Inspiratiebox
leegstandsproblematiek in de agrarische sector in Noord-Brabant