Zundert

De pilot Vitaal Buitengebied is een samenwerking tussen Gemeente Zundert, Provincie Noord-Brabant, Waterschap Brabantse Delta en de dorpsraden van Achtmaal, Wernhout, Klein Zundert en Rijsbergen. Ook CLTV, Treeport en ZLTO zijn aangesloten. Op initiatief van de gemeente Zundert werken de organisaties in 2019 aan een toekomstbestendig buitengebied Zundert en de aanpak van agrarische leegstand. Het betreft een integrale aanpak gericht op thema’s zoals economie, water en klimaatverandering, met drie specifieke doelen:

1.     Het stimuleren van inwoners, ondernemers, verenigingen, maatschappelijke partners en andere in de gemeenschap om met elkaar aan de slag te gaan. Samen zoeken naard concrete kansen en it oppakken in de vorm van projecten en casussen.

2.     In de pilot komen tot een gezamenlijk nieuw perspectief voor het buitengebied. De thema’s in het buitengebied zoals economie, water, zorg en klimaatverandering worden in samenhang benaderd. Dit levert input voor bijvoorbeeld de omgevingsvisie en het waterbeheerprogramma.

3.     De pilot is een project waarin al doende, stap voor stap, geleerd wordt. In een lerende aanpak wordt er gezocht naar de beste mogelijkheden zodat ideeën omgezet kunnen worden in concrete resultaten.

Begin 2019 werden verschillende dorpsbijeenkomsten georganiseerd, waarin inwoners, ondernemers en verenigingen werden opgeroepen om individueel of gezamenlijk initiatieven op te pakken. Uitkomsten hiervan zijn dat verschillende inwoners in de nabije toekomst aan de slag willen met leegstaande bebouwing en nieuwe mogelijkheden voor klimaat en ondernemen. Bovendien zijn er nu 11 locaties in beeld waar nieuwe plannen worden gesmeed. De komende tijd zullen er verschillende themabijeenkomsten worden georganiseerd, waarbij dieper wordt ingegaan op specifieke thema’s als waterbeheer, asbest en de toekomst van het agrarisch bedrijf.
Cijfers leegstand
14,50
Inspiratiebox
leegstandsproblematiek in de agrarische sector in Noord-Brabant