Halderberge

Bij VAB's gaat de voorkeur
uit dat een ander agrarisch bedrijf zich vestigt op de vrijkomende locatie.Bestaande waarden mogen niet worden aangetast, de
bouwmassa mag niet toenemen, de verkeersafwikkeling mag niet onevenredig worden belast en de VAB mag geen belemmeringen opleveren voor nabijgelegen agrarische bedrijven.
als de bestaande locatie niet met een agrarisch bedrijf kan worden ingevuld, zijn in het bestemmingsplan uit 2017 diverse mogelijkheden opgenomen voor het voorwaardelijk omzetten naar een woon- of bedrijfsbestemming. Op dit moment werkt de gemeente Halderberge ook aan specifiek beleid om het buitengebied vitaal te houden en leegstand tegen te gaan. Dit leidt mogelijk in de toekomst tot verruimde mogelijkheden. Ook regionaal is het vitale platteland een speerpunt. (zie link)
Cijfers leegstand
Inspiratiebox
leegstandsproblematiek in de agrarische sector in Noord-Brabant