Steenbergen

Het vergroten van niet aan het buitengebied gebonden bedrijven gebeurt middels maatwerk buiten het bestemmingsplan om. In het  bestemmingsplan wordt geen wijzigingsbevoegdheid voor het vergroten van deze bedrijven opgenomen. Agrarisch verwante bedrijven & agrarisch technische hulpbedrijven kunnen binnen het bestemmingsplan hun bouwvlak met maximaal 25% vergroten,
mits de oppervlakte van het bouwblok nietbgroter wordt dan 1,5
                                         hectare. Voor individuele bedrijven die hun
                                         bouwvlak tot boven deze maat willen
                                         vergroten, kan indien een uitbreiding 
                                         aanvaardbaar wordt geacht, buiten
                                         het bestemmingsplan om maatwerk worden
                                         geleverd. (zie PDF)
Cijfers leegstand
Inspiratiebox
leegstandsproblematiek in de agrarische sector in Noord-Brabant